תקנון האתר

הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתמשים באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון מול בתים מבפנים. לפיכך הינך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו.

בשימוש באתר וברישום לניוזלטר ולסיורים שברישום, הינך מקבל/ת את תנאי השימוש באתר.

השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים במסמך זה, על כן המשתמש/ת באתר ו/או כל חלק ממנו יראה/תיראה כמי שהסכים/ה לתנאי השימוש והתחייב/ה לפעול בהתאם להם.

חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר או בלשון נקבה וזאת מטעמי נוחות בלבד וכל האמור באתר ובתקנון מיועד לנשים ולגברים כאחד.

בתים מבפנים הוא פסטיבל אדריכלות אורבני המתקיים בשיתוף עיריות וכולל פעילויות שונות (סיורים, ביקורים בבתים פרטיים ובמבני ציבור, תערוכות, דיונים ועוד) המוצעות לציבור הרחב חינם. הפעילויות מועברות על ידי מתנדבים שמתגייסים לאירוע מרצונם הטוב ועל חשבון זמנם ומרצם. בהשתתפותכם באירוע הינכם מסכימים כי כל תקלה, טעות או אי הבנה ככל שייגרמו במהלך הסיורים או בשל ביטולם מכל סיבה, לא יהוו עילה לתביעה, טענה או דרישה כלפיהם או כלפי מי מטעמם בהקשר זה.

תנאי השימוש באתר

 1. אתר בתים מבפנים נמצא בבעלותה הבלעדית של אביבה לוינסון.
 2. אתר זה הוא פלטפורמה לפרסום סיורים אדריכליים וביקורים בבתים ובמבנים שונים במסגרת אירוע האדריכלות "בתים מבפנים".
 3. מנהלי האתר זכאים על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא התראה מוקדמת לשנות מעת לעת את תקנון זה, לרבות תנאי השימוש באתר ואופן הרישום, תנאי ההשתתפות באירועים, מבנה האתר, סוג הפעילויות המוצעות בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. תוקפם של שינויים כאמור יהיה מיום פרסומם באתר אלא אם נקבע אחרת על ידי מנהלי האתר.
 4. מנהלי האתר אינם מתחייבים שהשימוש באתר יתנהל כסדרו ללא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת. מנהלי האתר ובעליו לא יישאו במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה ולמשתמש/ת לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפיהם או כלפי מי מטעמם בהקשר זה.
 5. בעלי האתר, מנהליו ועובדי בתים מבפנים לרבות מפעילי האתר או מי מטעמם, אינם נושאים בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו פועל האתר ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש/ת בעת הגלישה באתר או בתהליך הרישום באתר או בכל שימוש אחר באתר. בעלי האתר, מנהליו ועובדי בתים מבפנים לרבות מפעילי האתר או מי מטעמם, לא ישאו במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה ולמשתמש/ת לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפיהם בהקשר זה.
 6. בעלי האתר, מנהליו ועובדי בתים מבפנים לרבות מפעילי האתר או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב מכל סוג שהוא אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר ולמשתמש/ת לא תהא כל טענה תביעה או דרישה כלפיהם בקשר עם האמור.
 7. בעלי האתר, מנהליו ועובדי בתים מבפנים לרבות מפעילי האתר או מי מטעמם, אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר או כל גורם אחר שאין להם שליטה בו.
 8. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות שם האירוע, זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר, הם קניינה הבלעדי של בעלת האתר (אביבה לוינסון) וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה ללא קבלת הסכמה מפורשת לכך מראש ובכתב.
 9. אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי שלא למטרות רווח. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.
 10. אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.
 11. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד. בעלי האתר ומפעיליו אינם אחראים ולא יהיו אחראים בכל דרך שהיא לקישורים או לאתרים המקושרים או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש או כניסה לקישורים או לאתרים המקושרים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 12. רישום לניוזלטר של בתים מבפנים משמעו הסכמה לקבלת תכתובות והודעות לדואר האלקטרוני אותו מסרת במהלך הרישום. ניתן לבטל רישום זה בכל עת באמצעות הלינק (הקלקה על המילה) הסר המופיעה בחלקה התחתון של האיגרת (ניוזלטר) שנשלחה אליכם במייל. בכל בעיה בהסרה מרשימת התפוצה ניתן לפנות בכתב ל'צור קשר' באתר או למייל [email protected]
 13. מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר/ה משתמש/ת במסגרת הרשמה לאתר או הצטרפות ו/או שימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש/ת על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:
 1. אם יבקש/תבקש המשתמש/ת להפסיק לקבל מידע כלשהו ממפעיל האתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל/תוכל לפנות בכל עת למפעיל האתר לכתובת האלקטרונית [email protected]  ומפעיל האתר יענה לפנייה תוך 96 שעות. מפעיל האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש/ת בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש/ת בהתאם להוראות מסמך זה. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לאתר או לתקנון זה יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב אשר ידון בהתאם לדיני מדינת ישראל מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין החלים בהם.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו